user_mobilelogo

Reglement PT en CrossFit

Toepassing:

1. Alle leden ontvangen het reglement en dienen de voorwaarden te accepteren.

2. Devoorwaardenliggen/hangenookopeenzichtbareplaatsterinzage.(ingang,naasttoilet)

Trainingen/mutaties Pt en small-group:

 1. InonderlingoverlegwordenvoorPersonalTrainingdetrainingsdatavastgelegd.

 2. Men dient bij verhindering Personal Training uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training zich af te melden. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de training doorberekend. Indien tijdig is afgemeld (voor de 24 uur), vindt onderling overleg plaats tussen de klant en de trainer om de training op een ander tijdstip in te halen.

 3. Bij langdurige blessures, ziekte of afwezigheid (langer dan een maand) vanwege exceptionele zaken, vindt overleg plaats met Wolter of Sandra over mogelijke opschorting van het crossfit abonnement.

 4. Detrainingendiedoorziekte/vakantiezijngemist(bijv.weekjegriep/vakantie)kunnenin principe in de daarop volgende week worden ingehaald. Dit betekent dus, dat er geen lessen ‘opgespaard’ kunnen worden.

 5. Opzegginglangdurig(minimaal4wekenonderbrekinglessen)i.v.m.vakantieperiodekan uitsluitend, als dit minimaal een week voorafgaand aan de betreffende maand(en) schriftelijk per email wordt aangegeven. Het is niet toegestaan om gemiste lessen na stopzetting lidmaatschap nog in te halen.

 6. Mutatiesinzakejelidmaatschap(bijv.vanonbeperktnaar1xperweeksporten)zijn1xper kalenderjaar mogelijk zonder verdere kosten. Daarna berekenen wij 10 euro administratiekosten.

 7. Indienmendooromstandighedendelessennietmeerkanvolgen,zijndezeoverdraagbaaraan derden.

 8. Bijafwezigheidvaneentrainerdoorovermacht,wordtereennieuweafspraakgemaaktin overleg met de klant.

 9. De Pt maatpakketten van 24 trainingen zijn 3 maanden geldig met een uitloop van 1 maand vanwege ziekte, vakantie etc. De lager frequente kaarten van 12 x en 8x zijn maximaal 6 maanden te gebruiken met een uitloop van 1 maand vanwege ziekte, vakantie etc.

Kosten:

 1. De kosten voor de PT trainingen/lessen dienen na ontvangst van de factuur binnen de aangegeven termijn te worden voldaan. In overleg kan dit in termijnen hetgeen dan wordt aangegeven op de factuur.
  Crossfit kaarten worden betaald via een automatisch incasso.

 2. SMH/Zuidbehoudtzichhetrechtvooromdedienstverleninguittestellen,indienmenhet verschuldigde bedrag niet op tijd heeft voldaan.

 3. PT kaarten kunnen, indien gewenst, door particulieren per maandabonnement worden voldaan.

Aansprakelijkheid:

 1. De leden/klanten maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van het trainingscentrum. Dit geldt ook voor de outdoor trainingen.

 2. SMH/Zuidisnietverantwoordelijkvoorverlies,diefstalofbeschadigingvaneigendommen.

 3. Eenklantisverplichtpijn,abnormalevermoeidheidtemeldenaandetrainerzowelvoor,tijdens al na de training.

 4. KlantenwordtnadrukkelijkgeadviseerdeensportkeuringtelatendoenbijeenSMA,alvorenseen intensief trainingsprogramma te volgen. Bij overige medische klachten altijd je huisarts raadplegen voordat men start met het trainingsprogramma.

Gedrag:

1. Ledendieneneenhanddoekmeetenemenentegebruikentijdensdetrainingen.

2. Ledendragentijdenshettrainenschonesportschoenen.

Deel onze info via:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact info

Jupiter 10 P
Heerenveen

Sandra 't Hart:
06- 1922 6933
sandra@sportmethart.nl

Wolter Zuid:
06 - 5107 8787
wolter@sportmethart.nl